prinsip !!!

PRINSIP PENTERJEMAHAN

Sebelum melihat masalah yang dihadapi oleh penterjemah, adalah penting kita mengetahui prinsip-prinsip penterjemahan. Sebenarnya penterjemahan merupakan sesuatu pekerjaan yang memerlukan kesungguhan. Ini adalah kerana penterjemahan yang tidak bersungguh-sungguh akan menimbulkan kekeliruan pembaca dan malah boleh menimbulkan salah faham terhadap maksud pengarang teks sumber. Oleh itu, penterjemahan seharusnya dilakukan dengan berpandu kepada prinsip-prinsip tertentu. Antara prinsip-prinsip yang perlu diikuti adalah seperti berikut:
.
Tidak mengubah maksud pengarang teks asal

Prinsip ini adalah jelas untuk para penterjemah. Tetapi, pada praktiknya para penterjemah sebenarnya sukar untuk mengekalkan maksud pengarang asal secara 100%. Perubahan maksud sukar dielakkan kerana faktor perbezaan budaya dan bahasa. Namun, ini tidak bermaksud penterjemah diizinkan mengubah maksud pengarang teks asal dengan sengaja.

Menghasilkan terjemahan yang mudah difahami pembaca

Penterjemahan sebahagian daripada komunikasi. Oleh itu, sesuatu terjemahan sebaik-baiknya mudah difahami supaya tujuan komunikasi antara pembaca dengan pengarang asal dapat dicapai.

Menghormati tatabahasa penerima

Dalam proses menterjemahkan, tatabahasa penerima harus dihormati. Ini bermakna tatabahasa asing tidak seharusnya dipaksa ke dalam teks terjemahan.
.
Menterjemah makna bahasa dan bukan menterjemah bentuk bahasa
.
Dalam proses penterjemahan, makna harus diberi fokus. Penterjemah tidak seharusnya berusaha mengekalkan bentuk bahasa teks asal sehingga menghasilkan terjemahan yang berbelit-belit.Prinsip-prinsip yang dinyatakan di atas adalah sebagai panduan bagi seorang penterjemah untuk menghasilkan karya yang boleh dipercayai sebagai satu karya terjemahan yang boleh difahami serta selesa dibaca. Secara teorinya mungkin kerja-kerja penterjemahan kelihatan mudah, tetapi secara praktiknya ia tidak semudah itu kerana banyak aspek yang perlu diambil kira. Selain dari segi bahasa dan strukturnya, penterjemah juga harus mengambil kira budaya dan konteks sejarah bagi budaya berkenaan. Tanpa memahami budaya dan sejarahnya maka adalah sukar bagi seseorang penterjemah untuk melaksanakan atau membuat kerja-kerja terjemahan dengan tepat.