padanan dalam terjemahan

Padanan dalam terjemahan... =)

                      Kesulitan dalam menerjemah adalah pada carian padanan atau ekuivalensi yang sesuai antara bahasa sumber dan bahasa penerima, sehingga dituntut kegiatan penterjemahan yang lebih memahami pada tahap tersebut, agar menghsilkan terjemahan yang tepat. Menurut Barnstone (1993), masalah padanan merupakan sebahagian inti dari teori penterjemahan. Dan amalan menterjemahkan sebagai realisasi dari proses penterjemahan selalu melibatkan pencarian padanan. Benny Hoed mengatakan bahawa masalah pokok dalam penterjemahan adalah sukarnya mencari ekuivalensi antara dua bahasa. Andaikan padanan didapati, setiap unsur bahasa yang dipadankan itu pun masih terbuka untuk pelbagai tafsiran.
Namun Nida sebagaimana dikutip oleh M. Zaka Al-Farizi, berkata, ekuivalensi dapat dihasilkan manakala memperhatikan (1) penyampaian mesej dari bahasa sumber ke dalam bahasa penerima dengan menyelaraskan kosa kata dan aspek gramatikanya, (2) pengutamaan ekuivalensi isi ketimbang bentuk, (3) pemilihan ekuivalensi yang paling wajar dalam bahasa penerima seraya mahal berdekatan dengan makna yang terdapat dalam bahasa sumber, (4) pengutamaan makna daripada gaya, walaupun gaya bahasa juga penting, (5) dan pengutamaan kepentingan pembaca terjemahan.

                            Ekuivalensi itu berpengaruh pada hasil terjemahan, supaya hasil terjemahan dirasakan komunikatif oleh pembaca. Syihabuddin mengatakan bahawa, dalam bidang terjemahan, istilah ekuivalensi yang bersinonim dengan padanan merujuk kepada beberapa konsep. Antara lain: Pertama, ekuivalensi merupakan tujuan atau produk dari proses penterjemahan. Kerana penterjemahan itu merupakan proses pencarian ekuivalensi, iaitu padanan yang paling wajar antara bahasa sumber dan bahasa penerima. Kedua, ekuivalensi merujuk pada salah satu prosedur penterjemahan sebagaimana dikemukakan Newmark (1998), bahawa prosedur ini digunakan untuk menterjemahkan kosa kata kebudayaan di dalam bahasa penerima dengan cara yang sedapat mungkin mendekati makna yang sebenarnya di dalam bahasa sumber. Ekuivalensi tersebut boleh diperolehi dengan teori mengenai penterjemahan seperti kaedah, prosedur, ataupun teknik.

                    Prosedur Ekuivalensi adalah cara penterjemahan istilah bahasa sumber, tentang apa saja, kedalam bahasa penerima. Istilah tersebut sangatlah pelbagai kerumitan sehingga pelbagai pula cara penerjemahannya. Kepelbagaian cara penterjemahan istilah inilah yang dimaksudkan dengan teknik penterjemahan istilah sebagai penjabaran dari prosedur ekuivalensi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Istilah dengan Kata atau gabungan kata, yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu.
Pakar terjemah Mona Baker, membezakan lima jenis padanan, yaitu: padanan pada tataran kata (equivalence at word level), padanan diatas tataran kata (equivalence above word level), padanan gramatikal (grammatical equivalence), padanan tekstual (textual equivalence), dan padanan pragmatic (pragmatic equivalence). Sebelum pada tataran yang lain-lain, seorang penterjemah tentunya dalam melakukan tugasnya, pertama-tama akan melihat dan menganalisis makna suatu kata terlebih dahulu sebelum kepada kalimat. Sehingga dapat membantu untuk memahami makna dalam kalimat itu sendiri.