masalah??

KESUKARAN DALAM AKTIVITI PENTERJEMAHAN


Kesukaran yang dihadapi oleh penterjemah dalam kerja-kerja penterjemahan adalah disebabkan kurang keupayaan untuk mematuhi prinsip-prinsip dan proses penterjemahan. Penterjemah yang menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran dengan baik tidak semestinya boleh menterjemah dengan baik. Penterjemah bukan hanya sekadar mengalihbahasakan karya dari bahasa sumber ke bahasa yang lain tetapi juga wajib memahami situasi dan konteks karya yang diterjemahkan. Jika yang diterjemahkan itu karya seni, penterjemah perlulah mempunyai rasa seni juga. Selain memindahkan gagasan atau makna, penterjemah juga perlu memindahkan bentuk. Contohnya, prosa menjadi prosa dan puisi tetap menjadi puisi. Penterjemah yang tidak berpengetahuan tentang puisi akan menghadapi kesukaran untuk menterjemahkan karya-karya yang berbentuk puisi. Dengan demikian, timbul berpendapat bahawa yang boleh menterjemahkan karya sastera itu hanyalah penterjemah yang terdiri daripada sasterawan.

Terdapat pelbagai sebab kenapa penterjemah tidak boleh menterjemah dengan baik. Antaranya adalah disebabkan penterjemah kurang menguasai bahasa asal atau sumber dengan baik dan kurang memahami konteks dan latar belakang budayanya. Kadang kala penterjemah menguasai bahasa asalnya, tetapi konteks zaman atau peristiwa sejarahnya kurang dikuasai. Akibatnya, penterjemahan yang dibuat tidak tepat kerana tidak menguasai konteks zaman dan keadaan sosialnya.

Selain itu, penterjemah kurang menguasai bahasa sasaran. Penguasaan bahasa sasaran sebenarnya lebih penting daripada penguasaan bahasa sumber. Kalau penterjemah tidak tahu bahasa sumber, dia boleh merujuk kamus, beratanya kawan atau merujuk internet. Tetapi, kalau penguasaan pentenjemah itu terbatas dalam bahasa sasaran dan pengetahuannya tentang nahu dan susunan ayat juga terbatas, maka dengan sendirinya hasilnya juga kurang memuaskan. Penterjemah seharusnya lebih menguasai bahasa sasaran di samping menguasai bahasa sumber dengan baik. Jika penterjemah tidak menguasai bahasa sumber dengan baik, tetap menjadi masalah.

Untuk melahirkan hasil terjemahan yang bernilai, penterjemah perlu menentukan teks terjemahan berdasarkan kesannya terhadap pembaca. Ada terjemahan bahan-bahan yang ringan, yang tidak begitu mementingkan ketepatan makna, contohnya iklan. Dalam iklan, kesan promosi adalah lebih dipentingkan daripada ketepatan maknanya dalam teks asal. Bagi terjemahan bahan-bahan yang berat seperti dokumen undang-undang, teks agama dan buku-buku ilmiah pula adalah dituntut supaya mempunyai makna yang betul-betul sama dengan teks sumber.

Penterjemahan yang dilakukan dalam masa yang terhad, seperti menterjemahkan bahan untuk berita, juga boleh menyebabkan terjemahan tidak begitu tepat. Kemampuan untuk menterjemah dengan cepat adalah perlu bagi penterjemah berita-berita akhbar.Perterjemahan yang kurang tepat berlaku di mana-mana sahaja, termasuklah bahan-bahan terjemahan yang dibuat oleh institusi yang bertauliah. Sebenarnya saya sendiri pernah minta bantuan daripada salah sebuah institusi terjemahan di negara ini untuk menterjemahkan buku kecil yang diterbitkan oleh kementerian tempat saya bertugas. Terdapat beberapa terjemahan yang kurang tepat bagi tujuan bahan bacaan peringkat antarabangsa . Contohnya, perkataan “Setiausaha Bahagian” diterjemahkan ke Bahasa Inggeris “Divisional Secretary”. Rasanya pembaca di peringkat antarabangsa akan lebih faham jika terjemahannya “Undersecretary”.

Terjemahan yang kurang tepat bukan hanya berlaku dalam terjemahan dari Bahasa Malayu ke Bahasa Inggeris atau sebalikny, tetapi ia juga berlaku dalam terjemahan bahasa-bahasa lain seperti Arab dan Perancis. Masalah penterjemahan di kalangan penterjemah-penterjemah Arab pernah dibincangkan oleh Imad Ali Almaghary dalam artikelnya bertajuk ”Translation Problems Amongst Arab Translators.” Menurut beliau kebanyakan masalah yang dihadapi oleh penterjemah Arab ialah masalah semantik, seperti menterjemahkan ”The United States Secretary of States” ke dalam Bahasa Arab dengan maksud yang berlainan, iaitu “Prime Minister” atau “Perdana Manteri.” Sesetengah terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Inggeris dan Jerman juga dikatakan ada kalanya tidak begitu tepat. Ini berlaku dalam terjemahan tape video pengakuan Osama bin Laden yang disiarkan dalam media berbahasa Inggeris dan Jerman, seperti mana yang dijelaskan oleh Robert Lederman dalam artikelnya bertajuk “German Media: bin Laden ‘Smoke Gun’ Tape translation Inaccurate.”

Pembarita-pemberita asing telah tidak sependapat dalam membuat menterjemahkan ucapan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad pada bulan Oktober 2005. Peribahasa (idiom) Parsi , “bayad az safheh-ye ruzgar mahv shaved,” telah menimbulkan pelnagai pandangan terhadap maksudnya. Peribahasa tersebut diterjemahkan ke bahasa Inggeris, that Israel “should be wiped off the map.” Ada yang menterjemahkan maksudnya hanya sebagai rujukan sejarah sahaja dan ada pula yang menganggapnya sebagai deklarasi perperangan. Penyiaran berita terjemahan yang tidak jelas maksudnya boleh mengelirukan pembaca.

Tidak kurang juga rumitnya untuk menterjemahkan bahasa Spanish kepada bahasa Inggeris kerana bahasa Spanish mempunyai warisan yang kaya dengan peribahasa dan pelbagai ungkapan yang sukar diterjemahkan. Contohnya, ungkapan “Hay moros en la costa” secara literalnya diterjemahkan kepada ”there are Mooors on the cost” dalam bahasa Inggeris, tetapi terjemahan yang lebih tepat pula ialah “watch out”. Begitu juga dengan ungkapan “poner la inglesia en las manos de Lutero” yang diterjemahkan secara literal, “to put the Church in the hand of Luther”. Tetapi terjemahan yang paling sesuai dalam bahasa Inggeris pula ialah “to let the fox guard the chicken.” Namun, terjemahan ini telah menghilangkan rujukan agama dan budaya.

Kebanyakan suratkhabar dan majalah antarabangsa hari ini banyak bergantung kepada terjemahan. Ini telah berlaku di negara-negara Timur Tengah di mana ramai wartawan yang tidak faham bahasa Arab. Memandangkan keadaan yang demikian, mereka terpaksa mengupah perterjemah amatur kerana bayaran bagi penterjemah profesional terlalu mahal. Wartawan tidak berupaya untuk mengesahkan ketepatan terjemahan kerana mereka sendiri tidak memahami bahasa sumber.

Mungkin ada yang berpendapat manusia boleh digantikan dengan mesin untuk melaksanakan kerja-kerja penterjemahan bagi mengatasi masalah penterjemahan yang dilakukan oleh manusia. Sebenarnya sudah ada terjemahan mesin, iaitu proses mengalihbahasa atau terjemahan automatik daripada satu bahasa ke satu bahasa lain yang dilakukan oleh komputer. Bagaimanapun, terjemahan mesin terbukti sebagai satu matlamat yang sukar dicapai. Walaupun, sudah ada beberapa sistem terjemahan mesin (sungguhpun tidak sempurna) yang mampu menghasilkan terjemahan yang berkualiti untuk digunakan dalam beberapa bidang untuk membantu terjemahan manusia tetapi mesin belum lagi dapat menggantikan manusia sepenuhnya.

Perbincangan di atas dapat menggambarkan bahawa masalah penterjemahan adalah merupakan masalah sejagat yang berlaku dimana-mana sahaja. Berdasarkan contoh-contoh yang diberikan, kita akan dapat memahami betapa sukarnya untuk membuat terjemahan yang tepat bagi membolehkan pembaca mengetahui keadaan sebenar yang berlaku.