Jenis Terjemahan

a. Terjemahan Harfiah
- Ia bermaksud terjemahan perkataan demi perkataan dari sudut kosa kata, sarf,
nahu, dan uslub serta kadar ayat.
- Kesannya menyalahi struktur ayat bahasa sasaran, kesamaran makna dan
kesilapan.
- Banyak berlaku dalam terjemahan buku-buku agama pada zaman dahulu.

b. Terjemahan Setara

- Ia bermaksud pemindahan yang lengkap (sama)/ hampir lengkap (sama)
terhadap isi dan bentuk. Penterjemah akan menyesuaikan terjemahannya
mengikut bahasa sasaran dan berusaha menyusun semula ayat yang mirip dan
hampir dengan ayat bahasa sasaran.
- Penterjemah akan menggunakan perubahan nahuan, leksikal, uslub dan
balaghah dalam keadaan ketiadaan kesepadanan.
- Tahap kesamaan dengan teks asal adalah tinggi dari sudut bentuk dan isi
dengan memelihara kaedah bahasa.
- Contohnya :
ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕﺍﳌﺆﲤﺮﺭﻓﺾ ﲡﺎﻫﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺻﻌﺔﻭﺭﻭﺣﻪ ﺍﳉﻠﻴﺔ
ﻭﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺳﺎﻣﻴﺔﻭﻗﻴﻢﻓﺎﺿﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﲪﺔﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ..
Antara resolusi persidangan adalah menolak sikap sengaja tidak mahu
mengakui hakikat Islam dan semangatnya yang amat jelas serta
prinsip-prinsip dan nilai-nilai murni yang dianjurkannya seperti belas
kasihan, keamanan…

c. Terjemahan Makna
- Mengkut Nida ia bermaksud penyalinan semula maklumat ke dalam bahasa 
penerima daripada bahasa sumber dalam bentuk persamaan terdekat dan 
bersahaja.11 Penterjemah akan melakukan terjemahan makna atau ayat demi 
ayat. Dia akan membaca sesuatu ayat dan cuba memahaminya dan kemudian 
akan menterjemahkannya dengan gaya bahasanya tersendiri. 
- Contohnya: 
.. ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﺆﲤﺮﻭﻥ ﻭﺟﻬﺎﺕﺍﻟﻨﻈﺮﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺗﻠﻚﺍﻷﻓﻜﺎﺭ

…. Perkara-perkara lain yang tidak termasuk di dalam kertaskertas kerja yang dibentangkan turut dibincangkan seterusnya 

membuat resolusi seperti berikut: …. 

d. Terjemahan Bebas
- Ia bermaksud terjemahan makna am dan isi kandungan teks tanpa sebarang 
kongkongan atau mengambilkira perkataan dan struktur bentuk ayat asal. 
- Kesannya terdapat penambahan, pengurangan, penyimpangan makna serta 
ayat yang panjang. 
Mungkin teknik terjemahan yang baik ialah teknik setara yang didasarkan kepada 
terjemahan harfiah pada asalnya.